Project Description

หลักสูตร Accounting 

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่สนใจสายงานการบัญชี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ Beginning ไปจนถึง Advanced Professional เพราะฉะนั้น น้อง ๆ ที่สนใจที่จะเรียนด้านบัญชี แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะสถาบันที่ออสเตรเลียเค้าจะเริ่มสอนเราต้องแต่ความรู้พื้นฐานที่สำคัญของการทำงานในสายบัญชีเลยค่ะ   

Meeting process.Photo young business managers crew working with new startup project.Using modern smartphones,texting message,analyze plans.Digital Connections World Wide Interfaces Screen.Film effect

Certificate IV in Account and Bookkeeping: หลักสูตรเตรียมความพร้อม การเรียนรู้หน้าที่ต่าง ๆ ของการทำบัญชีสำหรับทุกสายงานในทุกธุรกิจ เป็นคอร์สสำหรับการพัฒนาทุกทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านบัญชี เช่น การทำ Financial Report การ Set up ระบบบัญชีในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Diploma of Accounting: หลักสูตรที่จะทำให้เราเป็น Professional ทางด้านบัญชี สำหรับในทุก ๆ สายงาน การเรียนรู้จะครอบคลุมถึง การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และ การประเมินผลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ผู้เรียนจะได้เรียน การวางแพลน การประสานงานกันภายในองค์กรและการประเมินผลการดำเนินงาน และมีเสริมทักษะในการให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตำแหน่งงานที่สามารถสมัครได้คือ Account Clerk 

Advanced Diploma of Accounting: หลักสูตรที่ต่อจาก Diploma of Accounting เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้งานในสายบัญชีขั้นลึกและผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่ง Professional Accountant เนื้อหาจะเน้นไปในด้านการตรวจสอบบัญชีและการประเมินค่าความเสี่ยง  การแปลหรือตีความหมายทางสถิติ หรือตัวชี้วัดทางการเงินต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.