Project Description

หลักสูตร Automotive

หลักสูตรด้านยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถทุกชนิด หลักสูตรที่เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะที่หลากหลายและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานพาหนะขนาดเล็กในอุตสาหกรรมการบริการและการซ่อมบำรุงยานยนต์ โดยอาชีพช่างยนต์จัดว่าเป็นอาชีพที่กำลังขาดแคลนในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ที่เรียนในสายนี้มีโอกาสขอ PR หรือ Permanent Resident ของประเทศออสเตรเลียได้อีกด้วย โดยรายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology: หลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องกลยานยนต์ขนาดเล็ก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางด้านการตรวจสอบ วินิจฉัย และซ่อม ยานยนต์ขนาดเล็ก

Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis: ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การวินิจฉัยทางกลยานยนต์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการวินิจฉัยพร้อมทักษะเทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติม หลักสูตรการวินิจฉัยยานยนต์นี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมดูแล หรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงยานยนต์ได้

Diploma of Automotive Technology: หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีและการบริหารงานในสายยานยนต์ โดยเน้นการปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในทักษะเชิงปฏิบัติเพื่อพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผู้เรียนจะต้องฝึกงานจากการเรียนหลักสูตรนี้ด้วยนะคะ เพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานจริงในต่างประเทศ และนำประสบการณ์นี้มาใช้ในการทำงานในอนาคตได้ค่ะ

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.