Project Description

หลักสูตร Banking Service Management

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในสายงานการให้บริการทางการเงินโดยการใช้ทักษะในการประยุกต์กฎระเบียนเฉพาะทางสายงานธนาคารในสถานการณ์จริงได้อย่างเกิดประโยชน์ หลังเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถทำงานในตำแหน่ง Senior Sales Consultant ไปจนถึง Reginal Executive ในสถาบันการเงินได้ค่ะ โดยรายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้

Certificate IV in Banking:

หลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำธุรกรรมทางการเงิน อาทิ ข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในตัวสินค้าและบริการของสถาบันทางด้านการเงินว่ามีอะไรบ้าง หลังเรียนจบหลักสูตรตำแหน่งที่สามารถ สมัครงานได้คือ Senior Sales Consultant in branch หรือ Customer Contact Centres (CCC), Lending Consultant เป็นต้น

Diploma of Banking Service Management:

หลักสูตรขั้นสูงในการทำธุรกรรม ทางการเงิน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีจัดเตรียมระบบข้อมูลของลูกค้า การดูแลและจัดการระบบการทำงานทางการเงินของ SME และการเรียนรู้ในการนำทฤษฎีด้านการเงินต่าง ๆ มาประยุกษ์ใช้จริงกับงาน  ตำแหน่งที่สามารถสมัครงานได้หลังจบหลักสูตรได้คือ Team Leader (Contact Centre), Branch Manager, Contact Centre Manager, Small Business Banking Manager เป็นต้น

Your Content Goes Here

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.