Project Description

หลักสูตร Building and Construction

หลักสูตรเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เหมาะสำหรับ ผู้รับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ พนักงานในบริษัทรับก่อสร้าง ผู้ที่ทำงานด้านการขายในบริษัทก่อสร้าง หรือผู้ที่มีธุรกิจก่อสร้างเป็นของตัวเอง   ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะสามารถทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ตั้งแต่เริ่มเรียน ซึ่งงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะมีรายได้ดีมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ๆ และ มีโอกาสขอ PR ได้ไม่ยาก โดยขั้นตอนการเรียนก็จะเริ่มที่ Certificate III ซึ่งมีวิชาให้เราเลือกเรียนมากมาย อาทิ ช่างทำไม้ ช่างกระจก หรือ ช่างทาสี เป็นต้น แต่ละสถาบันจะมีรายละเอียดวิชาที่ไม่เหมือนกัน โดยเมื่อจบ Certificate III ผู้เรียนก็สามารถลงเรียนต่อ Certificate IV in Building and Construction และ Diploma of Building and Construction ได้เลย โดยรายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้

Certificate III: ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนวิชาตัวเลือกเพื่อเป็นช่างในสายอาชีพที่สนใจ โดยวิชาเริ่มต้นใน Certificate III จะมีดังนี้ (ขึ้นอยู่แต่ละโรงเรียน)

– Bricklaying and Stonemasonry (ช่างก่ออิฐ)

– Carpentry and Joinery (ช่างไม้)

– Civil Construction (ช่างโยธา)

– Electrical (ช่างไฟ)

– Furniture and Upholstery (ช่างเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องตกแต่งบ้าน)

– Glass and Glazing (ช่างกระจก)

– Painting and Decorating (ช่างทาสีและตกแต่ง)

– Flooring, Plastering and Tiling (ช่างปูพื้น ฉาบปูนและปูกระเบื้อง)

– Plumbing (ช่างประปา) เป็นต้น

Certificate IV in Building and Construction: หลักสูตรการเรียนที่เสริมทักษะที่สำคัญในการเริ่มต้นทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง โดยคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ กำลังเริ่มหางานในสายรับเหมาก่อสร้าง 

Diploma of Building and Construction: หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการทำงานเป็น Building Professional ในการประสานการทำงานก่อสร้างตึก โดยหน้าที่คือจะเป็นดูภาพรวมของการก่อสร้างตึก รวมไปถึงการเลือกผู้รับเหมา ดูคุณภาพของการก่อสร้าง และติดต่อประสานงานกับลูกค้า

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.