Project Description

หลักสูตร Information Technology

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะและความรู้ในด้าน Networks และ Programming เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จในสายงานไอที เมื่อเรียนจบผู้เรียนสามารถทำงานในตำแหน่ง IT Constructor หรือ เรียนทักษะขั้นสูงเพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือที่ปรึกษาด้าน ICT Network Security

Certificate IV in Information Technology Networking: หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านเทคนิค และความรู้ในในสายงาน IT Support อาทิ เรียนรู้ในการติดตั้ง และจัดการ Small -Scale Network และ Independent network โดยตำแหน่งงานที่รองรับคือ Network Support, Network Operations Support, Network Operations Technician, Network Technician, Network Support Technician, Help Desk Support.

Diploma of Information Technology: หลักสูตรนี้จะสอน เทคนิค และความรู้ขั้นสูงที่จำเป็นในสายงานไอที โดยผู้เรียนจะได้เรียนวิธีการ ติดตั้งเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการรวมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยตำแหน่งงานที่รองรับคือ Network Administrator, IT Administrator, IT Operations Administrator, Network Services Administrator, Network Support Coordinator, Network Operations Analyst, Network Security Coordinator, Network e-Business Coordinator.

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.