Project Description

หลักสูตร Remedial Massage & Myotherapy

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสายงานด้านการนวดเพื่อสุขภาพหรือรักษาอาการ โดยหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานและความรู้ที่สำคัญต่าง ๆไปจนถึงการเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ อาทิ เปิดธุรกิจร้านนวดเพื่อสุขภาพและการฝังเข็ม โดยรายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้

Certificate IV in Massage Therapy: หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมถึงพื้นฐานการนวดเพื่อการรักษา การนวดผ่อนคลายเพื่อการรักษา รวมไปถึงการประเมินสุขภาพอีกด้วย

Diploma of Remedial Massage: หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถในการนวดเพื่อรักษาคนไข้ โดยหลักสูตรนี้จะครอบคลุมไปถึงการนวดรักษาที่เน้นการนวดแบบเฉพาะจุดอันสืบเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปประกอบอาชีพหรือเข้าทำงานในสถานสุขภาพบำบัดที่เป็นองค์กรใหญ่ 

Your future Bright! with us.

Become Part of AUSSIEWAY Education & Migration to Further Your Career.